دیگر دل هامان طاقت از خود گذشتگی در خود فرو رفتگی تا رسیدن به اوج دیگری را ندارد. لیـــــــــــــــــــــله بازی کنیم ، بهتر است از لیلــــــــــــی شدن برای کسی