موبایلمو که نگاه می کنم تاریخ پریودی رو میتونم تصور کنم
پریود هایش را دوست دارم٬پُرند از دردهای عمیق و بی حوصلگی های مفرط٬پُرند از شعله های آتشی که درون هر دویمان گُر می گیرند٬اشباعند از کلافگی های مدام٬خواب های عمیق فکر می کنم پریودی یعنی لیوان لیوان عرق نسترن با یخ خرد شده فراوان…