و ماضی ها بعيدند به اتفاق افتادنشان چندان اميدوار نباش
پی نوشت :
آرام و بی سرو صدا می خواهم بروم و رنگ ببازم برای همیشه