امروز که محتاج ِ توام جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست...