دیگر اشکی نمانده برای ریختن ،یا غصه ای برای بازگو کردن یا که دردی برای کشیدن می خندم به ریش زندگی