برجستگی سینه ات ، مثلا وقتی توی کمدی خم شده ای و در حالی که آرام ران هایت و باسن زیبایت را نوازش می کنم یا گوشت را می لیسم ، حس زندگی بخشی است ... همین!
بیش از این نمی توانم توصیفش کنم.
پس لطفا ضد حال نزن