شیشه قطار را کمی می دهم پائین باد می آید مثل تو و می رود مثل من