غیر از اینه که هر کاری تو زندگیمون می کنیم واسه اینه که بیشتر دوست داشته بشیم؟خدایی غیر از اینه؟